Podmínky k vydání potvrzení o křtu

Podmínky k vydávání potvrzení o křtu

Vzhledem k tomu, že došlo ke změně zákona o ochraně osobních údajů a že se vyskytly případy podvodných žádostí o vydání osobních údajů, budou napříště vydávána potvrzení o křtu a obdobná potvrzení pouze:

- osobě, které se požadovaný údaj týká nebo jejímu zákonnému zástupci

- tomu, kdo se prokáže písemnou plnou mocí nebo zmocněním, které bude obsahovat: kdo pověřuje, koho pověřuje, čím jej pověřuje, za jakým účelem žádá sdělení požadovaných údajů, datum a úředně ověřený podpis zmocnitele 

 

Z. Sedlák, administrátor farnosti