Dispens od účasti na nedělní mši svaté

Milí farníci, 

vzhledem k mimořádně nepříznivému vývoji epidemiologické situace a miořádně nepříznivé prognóze dalšího vývoje připomínám, že kdo se neúčastní nedělní bohoslužby z důvodu vážných obav o zdraví své nebo o zdraví svých blízkých, nehřeší proti třetímu přikázání. 

Seniorům a dalším ohroženým skupinám doporučuji se bohoslužeb a zvláště nedělních nezúčastnit a všeobecně omezit i další sociální kontakty. 

Abych pomohl těm, kdo mají úzkostlivější svědomí, tak s platností od 14. září dávám dispens administrátora farnosti Nížkov od účasti na nedělní bohoslužbě všem, kdo mají vážné obavy o zdraví své nebo svých blízkých. Tento dispens se týká všech, kdo ve farnosti Nížkov žijí nebo zde pravidelně navštěvují nedělní bohoslužby. Netýká se pochopitelně jiných farností. 

V případě neúčasti je velmi doporučeníhodné sledovat mši svatou prostřednictvím médií, a to pokud možno usebraně a ve slavnostním naladění.  

Mši svatou a svaté přijímání i další svátosti a s nimi spojené obřady vnímejme prosím především ne jako povinnost, ale jako velké dary od Boha, který nás miluje víc, než my milujeme sebe. A Bohu pochopitelně "leží na srdci" především naše duchovní zdraví, ale také zdraví duševní a tělesné.  

V Nížkově 13. září 2020, poslední aktualizace 18. září 

 

S přáním pokojných a požehnaných dnů

 

Zdeněk Sedlák