Svátosti

Katolická církev slouží věřícím také udělováním svátostí a tzv. svátostinami. Svátosti lze rozdělit do 3 skupin. Jde o svátosti iniciační (křest, biřmování, eucharistie), svátosti stavu (manželství, kněžství) a svátosti uzdravující (svátost smíření, svátost nemocných).  

Svátost křtu

Křest je bránou k ostatním svátostem. Křtem je člověk "ponořen do Kristovy smrti a zmtvýchvstání", jak píše svatý Pavel. Bez přijetí křtu nelze přijmout jinou svátost. Nepokřtěný člověk ovšem může (a měl by) uzavřít církevní sňatek v katolické církvi, pokud je druhý ze snoubenců katolické víry (viz níže).

K přijetí křtu je způsobilý každý dosud nepokřtěný člověk. Podmínkou je ovšem vážný zájem (v případě malého dítěte vážný zájem rodičů, který dává předpoklad, že dítě bude v rodině vychováváno v křesťanské víře). O křest žádá zájemce osobně.

V případě dítěte žádají osobně jeho rodiče. Pokud rodiče sami nebyli vychováni v křesťanské víře, je třeba, aby před křtem svého dítěte byli poučeni o významu této svátosti a závazcích, které na sebe berou tím, že dávají pokřtít své dítě. Rodiče se domluví s knězem nejméně 1 měsíc předem.

Dospělý zájemce o křest je přijat do tzv. katechumenátu, což je přípravné období, ve kterém je vyučováním a modlitbami připravován na přijetí křtu. Délka katechumenátu není pevně daná, ale nejčastěji trvá od září do následujících Velikonoc. Dospělé církev nejraději křtí během velikonoční vigilie, tj. během mše z Bílé soboty na Velikonoční neděli, neboť právě během této Velké noci Kristus vstal z mrtvých.

Svátost manželství

Církevní sňatek se zpravidla uzavírá ve farním kostele některého ze snoubenců. Církevní sňatek má platnost i před státem. Pokud církevní sňatek uzavírají dva pokřtění, udělují si rovněž vzájemně svátost manželství a jejich manželství je tzv. svátostné. Pokud jedna ze stran pokřtěná není, pak jde o tzv. manželství nesvátostné, které má ovšem před církví naprosto stejnou platnost, jako manželství svátostné.  
Na převzetí závazků spojených s plněním křesťanského manželství je třeba se dobře připravit. Snoubenci, kteří chtějí uzavřít církevní sňatek se domluví s knězem alespoň 3 měsíce před zamýšleným datem sňatku.

Uzavřel jste jako katolík/-čka v minulosti pouze civilní manželství?

Toto manželství je možné dodatečně podle předpisů církve zplatnit. Rádi vám poradíme jak postupovat.

Svátost smíření

Svátost smíření zprostředkuje odpuštění hříchů pokřtěným a je velikým Božím darem, projevem Boží lásky k chybujícímu člověku. Příležitost příjmout tuto svátost máte 1/2 hodiny přede mší svatou, na první pátek od 17:00. Na požádání kdykoliv.

Svátost nemocných

Svátost nemocných může přijmout člověk vážně nemocný, člověk zesláblý stářím a také ten, který se má podrobit vážné operaci. Tato svátost přináší těm, kdo ji s vírou přijímají, duševní i tělesnou úlevu, zahlazuje viny, posiluje nemocného a probouzí v něm velikou důvěru v Boží milosrdenství. Nemocnému může být udělena doma, v kostele i v nemocnici.
Uděluje se na požádání kdykoliv.

Kněz rád navštíví se slovem útěchy a povzbuzení každého nemocného. Za zprostředkování kontaktu s Vašimi nemocnými budeme vděčni.

Církevní pohřeb

Církevní pohřeb patří mezi tzv. svátostiny. Církevní pohřeb mohou mít kromě pokřtěných rovněž katechumeni a v případě dovolení biskupa také děti, které jejich rodiče chtěli nechat pokřtít a které zemřely před křtem.  

Ke křesťanskému pohřbu je nutné, aby pozůstalí osobně domluvili s duchovním správcem formu pohřbu. Církev velmi doporučuje zbožný zvyk pohřbívání těl zemřelých do země, neboť to nejlépe vyjadřuje naši naději na vzkříšení. Nezakazuje však ani pohřeb žehem, pokud nebyl zvolen z důvodů odporujících křesťanské víře.

Pokud kněz zemřelého osobně neznal, uvítá od pozůstalých základní informace o životě zemřelého.