Zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

V době, kdy ve farnosti působili bratři P. Jaroslav Petrucha a P. Josef Petrucha, bylo v naší farnosti zasvěceno více než sto rodin Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, z čehož plynou zvláštní milosti a požehnání. Oba kněží totiž patřili ke Kongregaci bratří těšitelů z Getseman.

Kongregace bratří těšitelů z Gethseman (zkratka CCG, latinsky Congregatio Fratrum Consolatorum de Gethsemani), zkráceně známá jako „těšitelé“, byla založena v roce 1922 českým knězem Josefem Janem Litomiským, který v první světové válce sloužil pacientům v nemocnici ve Vídni. Na základě této zkušenosti se hlavním posláním řeholníků stala útěcha nemocných, opuštěných a chudých. Duchovní život tohoto společenství je založen na spoluúčasti v utrpení s Ježíšem před jeho zatčením v Getsemanské zahradě skrze každodenní adoraci Eucharistie, v duchu Ježíšových slov „Zůstaňte zde a bděte se mnou!“. Jejich heslem je „Všechno k potěše srdce Ježíšova.“

Rezidenčním sídlem byla na počátku Vídeň, později přesídlili nejvyšší představený i provinciál do Prahy. Před druhou světovou válkou měli těšitelé v Čechách a na Moravě několik domů. V roce 1950, během tzv. Akce K, komunistická vláda Československa uvěznila všechny řeholníky, zkonfiskovala majetek řeholí a zakázala jim veškerou činnost. Také mnoho těšitelů prošlo vězením a pracovními tábory. Po propuštění žili bratři dále svůj řeholní život i proti všem zákazům a hrozbě vězení. V roce 1991 bylo sídlo Kongregace přeloženo do Marianky na Slovensku. (Zdroj web)

 

Zaslíbení Pána Ježíše ctitelům Jeho Nejsvětějšího Srdce

Kristus při svém zjevení sv. Markétě M. Alacoque r. 1675 naléhavě žádal od křesťanů úctu ke svému Srdci a přislíbil „ctitelům mého Srdce":

1.           Dám jim všechny potřebné milosti a požehnám jejich činnost.

2.           Potěším je ve všech jejich obtížích.

3.           Hříšníci najdou v mém Srdci nevyčerpatelné milosrdenství.

4.           Vlažní se stanou horlivými a horliví dokonalejšími.

5.           Ochráním ty, kteří se mu zasvětí a nepřestanou ho zbožně uctívat.

6.           Vepíši do svého Srdce jména všech, kdo budou rozšiřovat úctu k němu.

7.           Kde budou uctívat obraz mého Srdce, tam dám svůj mír a spojím rozdvojené.

8.           Rodiny, které se s důvěrou na mne obrátí, ochráním v jakémkoli soužení.

9.           Společnosti, které se dají pod mou ochranu, uchovám ve svornosti a uchráním je trestů, které si zasloužily.

10.         Těm, kteří pracují na spáse duší, dám milost, že obrátí i nejzatvrzelejší.

11.         Zahrnu nebeským požehnáním všechny, kteří o mém svátku přistoupí ke stolu Páně, aby odčinili urážky, kterých se mi dostává především v Nejsvětější Svátosti.

12.         Má všemohoucí láska udělí všem, kdo po devět po sobě jdoucích prvních pátků mě přijmou,

milost konečného setrvání. Nezemřou ve stavu nemilosti a bez svátostí. Mé Božské Srdce jim bude v posledním okamžiku bezpečným útočištěm.

 

Zasvěcená rodina se zavazuje k denní modlitbě zasvěcení před obrazem Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Ve výročný den zasvěcení rodiny může rodina získat plnomocné odpustky, když se pomodlí zásvětnou modlitbu a přistoupí ke svátostem: svátosti smíření a sv. přijímání.

 

 

 

 

Zásvětná modlitba Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu:

Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení, shlédni na nás, pokorně klečící před tvým oltářem,

jsme tvoji a tvoji chceme i zůstat.

Abychom se s tebou ještě vroucněji mohli spojit,

proto se dnes každý z nás dobrovolně zasvěcuje tvému Srdci.

Mnozí lidé tě dosud nepoznali, mnozí tvými přikázáními pohrdli a odmítli tě,

smiluj se nad nimi, dobrotivý Ježíši a přitáhni je všechny na své svaté Srdce.

Buď, Pane králem nejen svých věrných, kteří tě nikdy neopustili,

ale i marnotratných synů, aby se vrátili brzo do otcovského domu a nezhynuli hladem a bídou.

Buď, Pane, králem i těch, které od tebe oddělily mylné názory a rozkol,

povolej je k bezpečí pravdy a k jednotě víry, aby byl jeden ovčín a jeden pastýř.

Daruj své Církvi pokoj a svobodu, propůjč všem národům mír a jistotu. Ať ze všech končin země zaznívá jeden hlas:

sláva buď božskému Srdci, které nám přineslo spásu. Jemu buď čest a chvála navěky.

Amen.

 

Pokud by se některá další rodina rozhodla pro toto zasvěcení, může se obrátit na R.D. Zdeňka Sedláka.